LANA Votes

Texas - Voting Information


LANA Votes ອົງການ

Absentee (Mail-in) Voting ການລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ

Application Form (linked) ຂໍຟອມໄດ້ທີ່ (ເວັບໄຊ້)

Voters can only vote by mail in Texas with an approved excuse. ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໃນລັຖເທັກຊັສຈະສາມາດລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີໄດ້ພຽງຕໍ່ເມື່ອມີຂໍ້ອ້າງທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ

You may vote absentee in Texas if you are: ທ່ານອາດສາມາດລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີໃນລັຖເທັກຊັສໄດ້ຖ້າທ່ານ: 
be 65 years or older; ມີອາຍຸ 65 ປີຂຶ້ນໄປ
be sick or disabled; ປ່ວຍ ຫຼື ເສັຍອົງຄະ
be out of the county on election day and during the period for early voting by personal appearance; ຢູ່ນອກປະເທດໃນວັນລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງ ແລະ ໃນໄລຍະການລົງຄະແນນສຽງດ້ວຍຕົວເອງກ່ອນວັນກຳນົດ
be expected to give birth within three weeks before or after Election Day; or ຄາດວ່າຈະມີການເກີດລູກພາຍໃນສາມອາທິດກ່ອນໜ້າ ຫຼື ຫຼັງວັນເລືອກຕັ້ງ; ຫຼື
be confined in jail, but otherwise eligible. ຖືກຈອງຈຳໃນຄຸກ, ແຕ່ຍັງມີສິດລົງຄະແນນສຽງຢູ່

Your absentee ballot application must be in-person or mailed 11 days before Election Day to your early voting clerk. Completed ballots must be returned in-person by 7 PM on Election Day, or by-mail by 5 PM two days after Election Day. ຟອມຮ້ອງຂໍບັດລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີຂອງທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຖືກສົ່ງເຂົ້າໄປຫາພະນັກງານຫ້ອງການລົງຄະແນນສຽງ ດ້ວຍຕົວເອງ ຫຼື ສົ່ງໄປທາງໄປສະນີ 11 ວັນກ່ອນເຖິງວັນເລືອກຕັ້ງ. ຟອມທີ່ຖືກກອກຢ່າງສົມບູນຈຳເປັນຕ້ອງຖືກສົ່ງເຂົ້າໄປ ດ້ວຍຕົວເອງກ່ອນ 7 ໂມງແລງຂອງວັນເລືອກຕັ້ງ, ຫຼື ດ້ວຍໄປສະນີກ່ອນ 5 ໂມງແລງ ສອງວັນກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງ. 

Do not forget to include your last 4 digits of your social security or driver’s license number in the application. It must match what is on file ຢ່າລືມກອກສີ່ເລກສຸດທ້າຍຂອງເລກໂຊຊ່ຽວປະຈຳຕົວຂອງທ່ານ ຫຼື ເລກທະບຽນໃບຂັບຂີ່ລົງໄປໃນໃບຮ້ອງຂໍ.  ຂໍ້ມູນເລກເລົ່ານີ້ຈະຕ້ອງກົງກັບຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນແຟ້ມຂອງລັຖ. 

Here is a list of the acceptable forms of photo ID at the polling place: ນີ້ແມ່ນລາຍການບັດສະແດງຕົວທີ່ຖືກຍອມຮັບຕາມສະຖານທີ່ລົງຄະແນນສຽງ 
Texas Driver License issued by the Texas Department of Public Safety (DPS) ໃບຂັບຂີ່ທີ່ຫ້ອງການ DPS ຂອງລັຖເທັກຊັສອອກໃຫ້ 
Texas Election Identification Certificate issued by DPS ບັດປະຈຳຕົວລົງຄະແນນສຽງທີ່ຫ້ອງການ DPS ຂອງລັຖເທັກຊັສອອກໃຫ້
Texas Personal Identification Card issued by DPS ບັດປະຈຳຕົວທີ່ຫ້ອງການ DPS ຂອງລັຖເທັກຊັສອອກໃຫ້
Texas Handgun License issued by DPS ໃບໄລເຊັນອະນຸມັດການຄອບຄອງອາວຸດປືນທີ່ຫ້ອງການ DPS ຂອງລັຖເທັກຊັສອອກໃຫ້
United States Military Identification Card containing the person’s photograph ບັດປະຈຳຕົວຈາກກອງທັບທະຫານປະເທດສະຫະລັຖທີ່ມີຮູບພາບ
United States Citizenship Certificate containing the person’s photograph ໃບສະແດງສັນຊາດຂອງປະເທດສະຫະລັຖທີ່ມີຮູບພາບUnited States Passport (book or card) ໃບເດີນທາງພາສພອທຂອງສະຫາລັຖ (ປື້ມ ຫຼື ບັດ)

Voter Registration Deadline: October 11, 2022 ວັນໝົດກຳນົດການຂຶ້ນທະບຽນລົງຄະແນນສຽງ: ວັນທີ 11 ຕຸລາ, 2022

Registration Form (linked) ຂໍຟອມໄດ້ທີ່ (ເວັບໄຊ້)

To register in Texas you must: ໃນການຂຶ້ນທະບຽນລົງຄະແນນສຽງໃນລັຖເທັກຊັສ ທ່ານຈະຕ້ອງ: 

Be a U.S. citizen; ເປັນສັນຊາດອະເມຣິກັນ
Be a resident of the county; ເປັນຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນແຂວງໃດໜຶ່ງ
Be 18 years old (you may register at 17 years and 10 months); ມີອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ 
Not a convicted felon (unless a person's sentence is completed, including any probation or parole) ບໍ່ແມ່ນຜູ້ເຄີຍຖືກຕັດສິນຜິດໃນຄະດີອາຍາຮ້າຍແຮງ (ນອກຈາກວ່າຜູ້ນັ້ນໄດ້ຊົດໄຊ້ໂທດອາຍາສຳເລັດແລ້ວ, ລວມທັ້ງການຖືກໃສ່ໂທດດູແລຄວາມປະພຶດໂດຍຫ້ອງການໂພຣເບຊັ່ນ ຫຼື ພະໂຣ)
Not declared mentally incapacitated by a court of law ບໍ່ໄດ້ຖືກປະກາດວ່າເປັນຄົນຂາດຄວາມສາມາດດ້ານຈິດໂດຍຜູ້ພິພາກສາ/ສານ

Early Voting: October 24 - November 4 ການລົງຄະແນນສຽງກ່ອນກຳນົດ: ຈາກວັນທີ 24 ຕຸລາ ເຖິງ ວັນທີ 4 ພະຈິກ 
Early Voting FAQ (linked) ຄຳຖາມ ແລະ ຄຳຕອບກ່ຽວກັບການລົງຄະແນນນສຽງກ່ອນອຳນົດ (ເວັບໄຊ້)
Early Voting Locations (linked) ລາຍການສະຖານທີ່ລົງຄະແນນສຽງກ່ອນກຳນົດ (ເວັບໄຊ້)

Early voting is available for all registered voters beginning 17 days before Election Day, unless that day falls on a weekend, in which case early voting begins on that Monday. Early voting ends four days before Election Day. ການລົງຄະແນນສຽງກ່ອນກຳນົດແມ່ນມີໃຫ້ຜູ້ທີ່ຂຶ້ນທະບຽບລົງຄະແນນສຽງທຸກຄົນ ເລີ່ມຕົ້ນ 17 ວັນກ່ອນເຖິງວັນເລືອກຕັ້ງ, ນອກຈາກວ່າວັນເລີ່ມຕົ້ນນັ້ນແມ່ນຖືກວັນທ້າຍອາທິດ, ໃນກໍລະນີນັ້ນ ວັນເລີ່ມຕົ້ນລົງຄະແນນສຽງກ່ອນກຳນົດຈະເປັນວັນຈັນ. ການລົງຄະແນນສຽງກ່ອນກຳນົດຈະສິ້ນສຸດໄປສີ່ວັນກ່ອນເຖິງວັນເລືອກຕັ້ງ. 

Election Day in Texas is November 8!